Eklenme Tarihi : 10/22/2014
MEHMET NURİ YARDIM

Kafesoğlu ve eserleri
MEHMET NURİ YARDIM
İsmail Hâmi Danişmend, İbrahim Hakkı Konyalı, Ziya Nur Aksun, Faruk Sümer ve Yılmaz Öztuna gibi tarihçilerimiz yazmış olduğu değerli kitapları günümüze kazandıran  Ötüken Neşriyat, şimdi ilim adamı, tarihçi İbrahim Kafesoğlu’nun eserlerini yayımlıyor.

      Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, vatan ve millet sevgisini, yetiştirdiği binlerce öğrencisine telkin eden ve kaleme aldığı yazı ve eserlerde milliyetçilik duygusunu işleyen mümtaz bir ilim ve fikir adamıydı. Hamasetten uzak doğru tarihin yazılmasını isterdi. Bu konuda bir aydın sorumluluğu hisseder ve ülkenin içinde bulunduğu bazı temel meseleleri kaleme alıp devlet adamlarına iletirdi.

         İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ders veren Kafesoğlu Hocayı tanıdım, ama ne yazık ki öğrencisi olamadım. Mehmet Kaplan, Muharrem Ergin ve Faruk Kadri Timurtaş gibi hocalarımın yakın dostuydu. Fakülte koridorlarında karşılaşır, elini öperdik. Ayrıca başta Aydınlar Ocağı, Kubbealtı Cemiyeti ve Edebiyat Vakfı gibi müesseselerde yaptığı konuşmaları dinlerdik. 1980’li yıllarda Ergun Göze’nin başında olduğu İslâm Ansiklopedisi’nin madde yazarları arasındaydı. Zaman zaman Cağaloğlu’ndaki Yeşilay İşhanı’na gelirdi.

         Merhum Kafesoğlu’nun "Umumî Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, Mülâhazalar" isimli eserinde, müellif Türk tarih ve kültürünün iyi anlaşılması için, araştırıcıların tarihimizi bir bütün olarak ele alması ve değerlendirmesi gerektiğini, aksi takdirde çok önemli konularda eksik ve hatalı sonuçların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Ona göre tarihimizin Osmanlı devresi ile meşgul olanlar, Selçuklu ve İslâm öncesi konuları da çok iyi bilmeli. Aynı şeklide tarihimizin başlangıç noktası üzerinde çalışanların da bilhassa kültür mevzularında günümüze kadar gelen meseleleri birbirine bağlayarak getirmesi gerekiyor. Yani bir bütünlük şart. Kafesoğlu’nun vefatından önceki son çeyrek yüzyılda yayımladığı ilmî makaleler bu eserde bir araya getirilmiş. Makaleler tarihimizin en fazla tartışılan konuları hakkında. Dil, kültür, medeniyet ve ilmî tarihçilik hakkındaki yazılar bilhassa tarih alanında çalışanlar için birer kılavuz niteliğinde.

         Selçuklu tarihçiliğinin önemli isimlerinden biri olan Kafesoğlu’nun "Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar" kitabında bir araya gelen makaleler, Selçuklu tarihi, Selçuklu öncesi ve sonrası dönemleri ele alıyor ve bunları birbirine bağlıyor. Eser iki bölümden meydana geliyor. Birinci kısım Selçuklular tarihini kuruluşundan yıkılışına kadar siyasî, iktisadî, içtimaî ve fikrî yönleriyle ele alırken ikinci bölüm ise “Nizamü’l Mülk ve Siyasetnâmesi”nden “Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Dünya Tarihindeki Rolü”ne kadar merak uyandıran birbirinden farklı araştırmaları ihtiva ediyor.

         İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden olan Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, hocası Kafesoğlu hakkında güzel bir biyografi kitabı ele aldı. Eserin ilk bölümünde “Tarihçi Kafesoğlu” ele alınıyor. Muhtelif konular hakkındaki görüşleri okura sunuluyor. İkinci kısımda “Fikir Adamı Kafesoğlu”nu görüyoruz. Burada bir fikir adamı olarak Kafesoğlu’nu tanıyoruz. Son bölüm talebelerinin, dostlarının ve meslektaşlarının hoca hakkındaki görüş, değerlendirme ve hâtıralarından ibaret.


   
 

yorum ekle