Kitap Adı : Türkiyede Alevîlik Bektâşîlik
Yazarı : Mehmet Eröz
Kitap Türü : .
Basın Evi : .
Telefon : .
Oylanma Sayısı : 0 Oylama Puanı :


Gelin canlar
bir olalım 
Özü öze
bağlayalım... 


Rahmetli Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün ilk yayınlandığı yıllarda kendi alanında büyük bir boşluğu dolduran "Türkiye'de Alevîlik Bektâşîlik" adlı eseri Ötüken Neşriyat tarafından 3. kez basıldı.

Ülkemize birlik ve dirlik getirmesi dileğiyle, Türk ilim dünyasına sunduğu, "Türkiye'de Alevîlik Bektâşîlik" adlı önemli çalışmasının, 35 yıllık bir arzunun ve 15 yıllık bir fikir çilesinin ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Eröz, kitabı hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:
Gerçekten, 35 yıl kadar önce çocukluğumun en tatlı günlerini geçirdiğim, Aydın ilinin Yeniköy'ü ile Gümüş köyleri arasındaki incir bahçemize misafir olarak Tekke köyü'nden gelen Tahtacılar (Kızılbaş Türkmenler), bu eserin ilk tohumlarının atılmasına ve filiz vermesine sebep olmuşlardır.
Onbeş yıldır, esas meslekî çalışmalarımız arasında ilerletmeye, tamamlamağa çalıştığımız bu eser, mükemmellikten çok uzaktır. Okunması gerekenin yarısını ancak okuyabildik ve yapılması gereken saha araştırmasının ancak dörtte birini yapabildik. Fakat meselenin beklemeğe tahammülü yoktur. Türkiye'nin her yerinden gelen haberler ve milliyetçi gençlerin, vatansever aydınların ısrarlı teşvik ve zorlamaları karşısında, eserin bu haliyle çıkması bir zaruret oldu. Eksiklerini zamanla, diğer basımlarında tamamlamayı umuyoruz.
Kısır görüşlülerin hücumlarına maruz kalması akla gelebilen bu eserin basımını kendimiz üzerimize alıyoruz. Bir müesseseye, bir kuruluşa zarar vermektense, hücumları bizzat göğüslemeğe razıyız. Zaten buna yıllardır katlandık. İlk serzenişli sitem, rahmetli babam Serçinli Ali Efendi'den gelmişti. Memlekete gittiğimizde bizi ziyarete gelen Tahtacıları görerek, acı ve manalı bir gülüşle: "Alevîler bizim Mehmet'i Dede yapmışlar" demişti. Bu sitem çok ağırıma gitmiş ve "Baba, ben Sünnî Türklerle Alevî Türkleri kaynaştırmağa çalışıyorum. Dâvamı sana anlatamazsam, kime anlatabilirim? Beni kim anlar?" diye yakınmıştım. Dinine çok bağlı olan, beş vakit namazını geçirmeyen rahmetli babam, ondan sonra bana takılmamış ve dâvâmı anlayışla karşılamıştı.
Bütün eksikliklerine rağmen; kitabımızın, kanayan bir yaraya merhem olacağını umuyoruz. Sünnî Türklerle Alevî Türklerin birbirini sevmesine, kaynaşmasına bu eserin ufak bir yardımı dokunursa, kendimizi bahtiyar sayacağız. Ahlâk bakımından çok dürüst olan Alevî ve Bektâşîlerin Türk milletinin bir parçası olduklarını, İslâm ümmetinden sayılmaları gerektiğini anlatabilirsek ne mutlu bize. Böylece, tatil ve bayram, yaz ve kış dinlemeden, yıllar süren yoğun çalışmamızın yarattığı zihnî yorgunluk gidecektir.
* * *
Kitaptaki konu başlıklarından bazıları şöyle: *Alevî ve Bektâşîlerin Yaşadığı Yerler ve Sayıları. *Alevîlik-Bektâşîlik Konusunda Yapılan Araştırmalar, Çalışmalar *Araştırma Yaptığımız Alevî-Bektâşî Köyleri *Alevîlik *Şiîlik *Bâtınîlik *Hulûl, Sudur, Tecessüd, Tenâsuh Nazariyeleri *Mu'tezile ve İtizâl *Hurufîlik *Noktavîlik, Hayderîlik, Kalenderîlik *Mücessime, Müşebbihe *Bektâşîlik *Hacı Bektaş Devresi *Balım Sultan Devresi *Kızılbaşlık *Kızılbaşlık Teriminin Manâsı *Kızılbaş İnanç, Gelenek ve Töresi *Âyin-i Cem Teriminin Manâsı *Cem (Toplantı) Geleneğinin Yürütülmesi ve Kızılbaş Cemiyetinde İçtimaî Hayat *Cemle İlgili Âdetler, Terimler
*Tasavvufun Alevîlik ve Bektâşîliğe Tesiri *Yaradılışın Manâsı *Gökteki Nûr ve Tecellîsi, Ortaya Çıkışı *Devriyye Nazariyesi ve Alevîlik-Bektâşîlikteki Yeri
Hurufîlik ve Alevîliğe-Bektâşîliğe Tesiri *Türk Kültürü ve Eski Türk Dini İle
Alevîlik - Bektâşîlik Arasındaki Münasebet *Kam, Dede, Baba *Kam, Dede ve Baba Seçilme Töreni *Kam (Şaman, Baksı), Dede ve Baba'nın Giyim Kuşamı *Kam'ların Hayır Dua'sı, Dedelerin ve Babaların Hayırlı'sı, Gülbank'i *Âyin-i Cem ile Kamlık Dini Âyinleri Arasındaki Benzerlik *Türk Aile Ahlâkı *Kurbanlı Âyinler, Törenler
*Kurban Kemiğinin Kırılmaması *Kurban Etinin Hazırlanması ve Pay Edilmesi
*Şölen-Âyin-i Cem *Atalar İçin Kesilen Kurbanlar ve Atalar Kültü *Bahar Bayramları
*Yer-su Kültü *Gök Kültü *Yeraltı ruhları, Tamu (Cehennem), Uçmağ (Cennet) *Uğurlu ve Uğursuz Hayvanlar ve İnsanın Hayvan Suretine Bürünmesi İnancı *Çeşitli Totem Hayvanları

Ötüken Neşriyat
Tel: (0212) 251 03 50

   
 

yorum ekle